Aktuálně

image

Malé zamyšlení nad tím, jak by mohli politici pomoci městu Liberec v současné době a kam by měly směřovat politické snahy vládců Libereckého kraje a Liberce.

Problémem města, který jej pronásleduje posledních deset let, je především jeho dluh a obsluha tohoto dluhu. S rozpočtem cca 2,5 miliardy město dává cca 10 % z tohoto rozpočtu na pokrytí svého dluhu (100 miliónů splátka, 130 miliónů úroky a nějaké další platby za platby spojené s finančními operacemi a kontokorenty).


Liberec jako krajské město je také zřizovatelem a tím i provozovatelem mnoha institucí, které slouží pro občany celého kraje, v některých případech i s přesahem do dalších krajů a nebo dokonce do příhraničních regionů. Nákladově se jedná o stovky miliónů ročně na provoz zařízení a institucí, které nejsou vybaveností pro občany Liberce, ale pro občany napříč krajem, a přesto je jimi zatížen finanční rozpočet města.

Dalším problémem je fungování a efektivita samosprávy a vůbec chodu celého Magistrátu města Liberec (MML). Nelze jednoznačně říci, kde jsou schované problémy, a nelze ani určit, zda-li se MML může vydat cestou snižování stavu zaměstnanců. Nicméně efektivitu jednotlivých odborů je nutné podrobit procesnímu auditu a následně nesmí mít vedení města strach se výsledku tohoto auditu podřídit a přijmout navrhovaná opatření.

Příspěvkové organizace města (PO) jsou poměrně složitou kapitolou snahy politiků o provádění činností, které jsou v běžném životě poskytovány na komerční bázi. Nelze snadno rozhodnout, je-li to pro město výhodné nebo je lepší činnosti outsourcovat, osobně se přikláním k názoru, že příspěvkové organizace mohou být pro město přínosem jak na nákladové straně, tak i na straně reakce na potřeby města.


Trochu se zamýšlím nad schopností efektivity příspěvkových organizací a jejich zaměření (tedy politického směřování) ve víru neustále se měnící politické situace (volby) a neustálého tlaku na rozšiřování činností. Pro mě je mnohem důležitější mít menší počet PO s mnohem větším záběrem použití. V mnoha případech by bylo možné na bedra PO přenést i úkony prováděné samosprávou (příkladem Městské lesy se mohou starat o vodní toky, TSML se může starat o městská hřiště, atd…).

V kontextu uzavřených smluv je potřeba také ukončovat všechny smlouvy v koncesionářském režimu a tyto činnosti provozovat formou PO města s jeho absolutním vlivem na provoz i na generovaný zisk.
Správa a údržba majetku včetně služeb, které jsou s tímto spojeny, je pro město ohromnou finanční zátěží, která je způsobena nejen rozsahem majetku, ale i jeho zhoršujícím se stavem zapříčiněným dlouhodobým podfinancováním nejenom investic, ale i běžné údržby. Součástí tohoto problému jsou i městské a sociální byty, z nichž vybrané nájemné nestačí ani na pokrytí běžných oprav a obnovy majetku.


Na mnoha místech dochází také k neoprávněnému používání městského majetku, který si ovšem občané (i právnické osoby) nechtějí odkoupit ani dlouhodobě pronajmout. V této oblasti nelze opominout, že zodpovědný odbor nemá přehled o stavu majetku města a jeho neoprávněném využívání a případná řešení jsou spíše sporadická než pravidelná.

Dopravní podnik města Liberce představuje jednu z největších položek na výdajové straně města a z dlouhodobého hlediska jediným možným zlepšením této položky je zdražení jízdného, zrušení papírových jízdenek a především omezením provozních nákladů a zrušením rozvojových plánů tam, kde to prostě nedává smysl.

PROBLÉMY KRÁTCE A RYCHLE

 1. Eliminace výše splátky dluhu města a jeho splacení
 2. Celokrajské služby a jejich financování
 3. Fungování a efektivita MML
 4. Efektivita příspěvkových organizací a rozšíření jejich činností
 5. Správa a údržba stávajícího majetku
 6. Poplatky za využívání městského majetku a jeho prodej
 7. DPMLJ

Důsledným tlakem na vyřešení výše uvedených problémů lze pro město Liberec ušetřit cca stovky miliónů za rok a tyto pak investovat do rozvoje města.


ŘEŠENÍ! S rozvahou, zodpovědně a s dlouhodobou vizí

1.    Eliminace výšky splátky dluhu města a jeho splacení

 • ani přes současnou těžkou finanční situaci nepřistoupit k navýšení dluhu města
 • vyjednáváním či refinancováním snížit úrokovou sazbu za poskytnutý úvěr ze současných   6,7 % na mnohem nižší úroveň odpovídající obvyklým úrokovým sazbám
 • vytvořit fond na příspěvky od občanů, firem, politiků a příspěvků města na splacení úvěru (tento fond by nesměl být použit na nic jiného než na splátku dluhu)

2.    Celokrajské služby a jejich financování

 • zapojení kraje a státu do financování těchto služeb
 • tlak na zákonodárce pro umožnění vícezdrojového financování (dnes není možné) příspěvkových organizací
 • tlak na zákonodárce a na vládu, aby provedla revizi RUD za účelem spravedlivého rozdělení příspěvku státu na občana pro jednotlivá krajská města (v současné době mají 4 velká města násobně vyšší příspěvek než všechny ostatní obce a města v ČR). Krajská města poskytují služby na celokrajské úrovni, a proto by tato města měla být zvýhodněna před ostatními alespoň zvýšeným poplatkem na občana.
 • postupné a mírné zvyšování počtu obyvatel města především zahuštěním zastavěných oblastí s dostatečnou občanskou vybaveností
 • vytváření městských částí z obcí v okolí Liberce, které nejsou zainvestovány občanskou vybaveností a jejichž obyvatelé z větší části využívají služeb Liberce (samozřejmě na dobrovolné bázi)

3.    Fungování a efektivita MML

 • realizace procesního auditu (v současné době ve fázi zadání)
 • fikce souhlasu závazného stanoviska s plným ručením odpovědné osoby
 • modernizace a digitalizace procesů pro podávání žádostí (elektronicky)
 • omezení otevírací doby pro veřejnost (spojení s elektronickým podáním)
 • eliminace dvojí návštěvy úřadu (například předání vyhotovených dokladů formou kurýrní služby – klidně i jako placená alternativa)

4.    Efektivita příspěvkových organizací a rozšíření jejich činnosti

 • jednotný přístup ke všem p.o. (pod vedením jednoho odboru) s jasným cílem sjednocení procesů, vybavení, výběrových řízení a používání jednotných SW
 • provázanost p.o. a jejich činností (nelze jednou p.o. něco provozovat a zároveň stejné věci jinou p.o. outsourcovat)
 • p.o. jsou primárně zřízené městem pro poskytování služeb městu nebo jeho organizacím, a proto je nutné všechny p.o. směřovat k tomu, aby uspokojily co největší objem služeb právě a jenom pro město (a pouze v případě volných kapacit nabízely své služby na volném trhu)
 • u všech p.o. vytvořit jednotnou formu řízení, jednotnou strukturu vedení a jasnou strukturu činností, které se musejí rozšiřovat dle potřeb města (politici musí vytvářet zadání pro p.o. a neobjednávat služby u soukromých společností)
 • p.o. přidávat činnosti dle zaměření a tím eliminovat např. koncesní smlouvy a nebo provozování městského vybavení či majetku

5.    Správa a údržba stávajícího majetku

 • zvýšit poplatky za používání městského majetku na komerční úroveň (u sociálních bytů zachovat udržitelnost pro potřebné)
 • udělat rozčlenění majetku na zbytný a nezbytný, přičemž u zbytného by se mělo směřovat k jeho prodeji
 • postupně snižovat podfinancovanost majetku (v současné době je vnitřní dluh na stavu majetku cca 4,5 miliardy korun) a místo budování nových věcí se spíše v příštích letech zaměřit na opravu věcí stávajících
 • využívat v maximální možné míře dotačních podpor a hledat cesty k jejich získání
 • vypořádat majetek s bytovými družstvy, kde je Liberec spoluvlastníkem (převézt podíly v intencích současných zákonů a pravidel tak, aby družstevníci byli vypořádání v duchu původních smluv
 • převzít majetek od Interma Byty a začít o něj pečovat a generovat na něm zisk (nebo ho společnosti Interma Byty odprodat)
 • starost o údržbu a obnovu majetku přenést primárně na p.o. města a tím zmenšit náklady o zisk soukromých společností

6.    Poplatky za využívání městského majetku a jeho prodej

 • zpracovat pasport všech ploch a staveb města, která jsou využívána občany nebo právnickými subjekty k jejich činnosti (plochy, parkoviště, garáže, drobné stavby, atd…)
 • velmi tvrdě vyžadovat podpis nájemní smlouvy nebo odkoupení dotčených majetků města (pokud nebude ze strany dotčených občanů a právnických osob zájem uspořádat dražby)
 • vytvořit pasport majetku, který Město Liberec nebude potřebovat pro svoji současnou funkci ani pro svůj rozvoj a tento majetek odprodat nejvýhodnější nabídce
 • důsledně vyžadovat údržbu majetků a ploch, které nejsou v majetku města, ale tvoří tvář města (viz. Papírové náměstí, pozemek Textilana, ruina kostela Sv. Máří Magdalény, pozemek v Jezdecké, atd…)
 • nabídnout městské pozemky k pronájmu na sídlištích a u bytových domů jako předzahrádky (i za cenu oplocení a změny statutu v územním plánu) s jasným vymezení údržby těchto pozemků (z mého pohledu velká úspora na nákladech města a velký zdroj realizace svého okolí pro obyvatele – velký tlak na pejskaře, aby se na pronajmutých pozemcích chovali slušně).

7.    Dopravní podnik města Liberce

 • zvýšit cenu jízdného mimo kupónů (OPUSCARD) např. jednotné jízdné za 25,- Kč (ve všech formách), jednodenní 100,- Kč, dvoudenní 200,- Kč, sedmidenní 300,- Kč
 • zrušit všechny slevy, které nekompenzuje stát
 • rozšíření možností bezhotovostních plateb za jízdenku
 • návrh konceptu pro přetrasování linek MHD pro lepší obslužnost území a zvýšení efektu v objemu přepravy. Změna linek a spojů tak, aby nezatěžovaly páteřní komunikace a nedocházelo k duplicitám a přetěžování centrálního terminálu (okružní linky, navazující spoje na okraji města, navázání hvězdicových spojů na spoje okružní, atd…)
 • změna financování nebo zrušení tramvajové trati do Jablonce nad Nisou (konec ve Vratislavicích nad Nisou)
 • zrušení projekčních prací na trati do Rochlice (technicky ani finančně nerealizovatelné) a nezvyšování nákladů na tento nerealizovatelný projekt
 • postupný přechod vozového parku na nízkoemisní a bezemisní provoz
 • větší tlak na spolufinancování linek, které slouží k obsluze obchodních center (obchodní centra využívají placenou obslužnost a zároveň vysávají z centra města život a z městských firem a podnikatelů peníze – přínos pro město je negativní a nevidím důvod, proč obchodním centrům a řetězcům pomáhat)
 • zamyslet se nad změnou začátku výuky na základních školách pro rozložení dopravní špičky mezi 7.00 – 8.00 (stačilo by začátek školní docházky na 8.30)


Jistě každého z Vás napadají další a další věci, kterými lze pomoci Liberci jak v oblasti financí, tak v oblasti atraktivity pro bydlení. A zcela jistě je plno věcí, které jsou k zamyšlení a je potřeba se jimi zabývat. Nicméně jsem se snažil nastínit ty nejzávažnější a nejpalčivější, které z mého pohledu ušetří městu stovky miliónů ročně, a ty se následně mohou stát těmi tolik potřebnými financemi pro rozvoj Liberce.


Zdeněk Chmelík, liberecký zastupitel a předseda RO TOP 09 Liberec

a

Jiří Šolc, náměstek primátora Liberce

další důležité články:

Opravdu se žije v Libereckém kraji nadprůměrně?

Místní práci místním firmám!

V podnikání jsme si všichni rovni

Jak s byty v Liberci?

Společně pro Liberecký kraj

Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA